Publikacje:

 
2006 

Szczerbicki E., Waszczyk M.: Modelling of Complex Economic Systems: Toward Conceptual Platform. ''International Journal of Enterprise Information Systems'', Vol. 2, No. 1, January-March 2006, pp. 67-78.

Waszczyk M., Kubka J.: Wewnętrzne trudności Strategicznej Karty Wyników. Kwartalnik Naukowy "Pieniądze i Więź". 2-3(31-32) 2006. s. 93-98
Ściągnij: Waszczyk_Kubka_Strategiczna_Karta_Wynikow.doc (120 KB) 

Skupna O., Waszczyk M.: Różnice kulturowe w marketingu międzynarodowym. [W:] J. Kubka (red. naukowa): Zarządzanie-Etyka-Człowiek. Odpowiedzialność i humanizacja w procesach gospodarowania i zarządzania. Gdańsk: Politechnika Gdańska 2006. s. 125-143
Ściągnij: Skupna_Waszczyk_Kultura_Marketing_PL.doc (2,6 MB) 

Waszczyk M., Kubka J.: The Balanced Scorecard Method Applying in Small and Medium Enterprise Management. [In:] Proceedings from the Conference: II Pan-Russian Symposium on Economic Theory (Yekaterinburg, 20-23 June 2006) , Vol. 1, pp. 307-309.

2005 

Waszczyk M., Radacki S.: Etos sprzedaży bezpośredniej. Problemy moralne a istniejące uregulowania kodeksowe. [W:] J. Kubka (red.): Z zagadnień filozofii zarządzania i etyki biznesu. Wyd. PG: Gdańsk 2005, ss. 97-118. 
Ściągnij: Waszczyk_Radacki_Etyka_w_Sprzedaży_Bezpośredniej.doc (208 KB) 

Waszczyk M., Radacki S.: Problemy moralne w sprzedaży bezpośredniej. > Kwartalnik Naukowy "Pieniądze i Więź". 4/05, ss. 63-73. 

Borzestowski M., Waszczyk M.: Moral Knowledge Expert System. On the Borderline Between Business Ethics and New Technologies. ''Foundations of control and Management Sciences''. No. 03/2005. Publishing House of Poznan Iniversity of Technology. pp. 45-56. 
Ściągnij: Borzestowski_Waszczyk_Moral_Knowledge_Expert_System.doc (103 KB) 

Borzestowski M., Waszczyk M.: Zarządzanie wiedzą moralną w życiu gospodarczym. Na pograniczu etyki i nowych technologii. "Pieniądze i Więź". Kwartalnik Naukowy. Rok VIII Numer 1 (26) Wiosna 2005. ss. 26-34 
Ściągnij: Borzestowski_Waszczyk_Zarządzanie_Wiedzą_Moralną.doc (131 KB) 

2004 

Szczerbicki E., Waszczyk M.: Descriptive Modelling of Virtual Transactions. Cybernetics and Systems: An International Journal. Vol. 35, No. 5-6 / July-September 2004, pp. 559-573. (Czasopismo z Listy Filadelfijskiej)

Waszczyk M., Szczerbicki E.: Mass Customization And Descriptive Model Of Online Retailing, International Conference on Mass Customization and Personalization - Theory and Practice in Central Europe, WZIS Rzeszów, April 20-21, 2004 (abstrakt na s. 21 zeszytu pokonferencyjnego, tekst artykułu opublikowany na CD-ROM). 
Ściągnij: Mass_Customization.doc (308 KB) 

Waszczyk M., Szczerbicki E.: Podział aktywności i rodzaje grup funkcjonalnych w detalicznych serwisach internetowych. [W:] R. Knosala (red.): Komputerowo zintegrowane zarządzanie VII. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne 2004. 
Ściągnij: Funkcjonalnosc_WNT_1_2.doc (59 KB) 

Waszczyk M.: Zrównoważony rozwój organizacji a Zrównoważona Karta Wyników. Prakseologia nr 144/2004, s. 159-168. 
Ściągnij: BSC_2004.doc (80 KB) 

Waszczyk M., Szczerbicki E.: Classification and Usability of Retail E-Commerce Sites. [In:] Proceedings form the Conference: Asia Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference APIEMS'2004, Gold Coast, Australia 2004, pp. 14.6.1-14.6.7 (Proceedings on CD-ROM). 
Ściągnij: waszczyk_szczerbicki_APIEM_2004.DOC (68 KB)

Szczerbicki, E., Waszczyk M.: Discussion of Modelling Perspectives for Complex Economic Systems. [W:] Proceedings of the 25th International Scientific School. Information Models, Concepts, Tools and Applications. Information Systems Architecture and Technology. ISAT`2004. ED. A. Grzech, Z. Wilimowska. Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej 2004, ss. 9 - 16.

Waszczyk M.: Short Introduction to the Electronic Commerce Situation in Poland. [In:] The International Scientific Conference 'Development of Economy: Theory and Practice'. The conference dedicated to the 425th anniversary of Vilnius University. Kaunas, Lithuania: 30 September - 2nd of October, 2004.
Ściągnij: Waszczyk_Lithuania_2004.doc (97 KB)

Borzestowski M., Waszczyk M.: Zarządzanie wiedzą moralną w życiu gospodarczym. Na pograniczu etyki i nowych technologii. Abstrakt w materiałach VII Polskiego Zjazdu Filozoficznego. Szczecin 14-18.09.2004 r 

Waszczyk M.: Odpowiedzialność moralna akcjonariuszy względem spółek prawa handlowego w sporach właścicielskich. Abstrakt w materiałach VII Polskiego Zjazdu Filozoficznego. Szczecin 14-18.09.2004 r 2003 

Waszczyk M.: Etap edukacji we wdrażaniu strategicznej karty wyników w Wirtualnej Polsce S.A. [W:] E. Skrzypek (Red.) Value 2003. Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy. Tom I, ss. 119-127 
Ściągnij: Edukacja_BSC.doc (410 KB)

Waszczyk M.: Edukacja Balanced Scorecard w Wirtualnej Polsce SA. Controlling i Rachunkowość Zarządcza. Październik 2003, ss. 6-10. 

Waszczyk M., Szczerbicki E.: Models and Soft Modelling in Economics and Virtual Markets. [In:] A. Grzech, Z. Wilimowska (Ed.) Information Systems Applications and Technology. Proceedings of the 24th International Scientific School. Wrocław: Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej 2003, pp. 7-14. 
Ściągnij: Models_and_Soft_Modelling_2003.doc (430 KB). 

Waszczyk M., Szczerbicki E.: Metodologiczne aspekty opisowego modelowania w naukach ekonomicznych. Zeszyty Naukowe PG, nr 589 (Filozofia VI) 2002, ss. 39 - 52. 
Ściągnij: Metodologiczne.doc (417 KB).

Waszczyk M.: Zarządzanie wiedzą w firmie w oparciu o Strategiczną Kartę Wyników. [W:] K. Leja (Red.) Zarządzanie wiedzą. Wybrane Problemy. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 2003, ss. 85-94. 
Ściągnij: Zarzadzanie_Wiedza_2003.doc (380 KB) 

Waszczyk M.: Przestrzeń dla refleksji etycznej w opisowym modelu detalicznych transakcji internetowych. [W:] J.Kubka (red.) Etyczne podstawy ekonomii - teoria i praktyka. Gdańsk:Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej 2003, s. 167-181. 

Waszczyk M.: BSC - Strategiczna Karta Wyników. Moda czy recepta na długofalowy rozwój? Parkiet. Nowe technologie w praktyce. Nr 5, maj 2003, ss. 10-11. 

Waszczyk M., Zaufanie w detalicznych transakcjach internetowych, Prakseologia. Nr 143/2003, ss.305-316
Ściągnij: Zaufanie_w_detalicznych_transakcjach_internetowych_2003.doc (77KB) 

2002 

Waszczyk M., Podglądanie internetowego biznesu, Magazyn internetowy WWW. Nr 2/02 [58], ss. 48-50. 
Ściągnij: cz_1.jpg (126 KB) cz_2.jpg (189 KB) cz_3.jpg (189 KB) 

Waszczyk M., Odpowiedzialność w biznesie elektronicznym, Prakseologia, nr 142/2002, ss. 227-249. (167 KB)
Ściągnij: Odpowiedzialnosc_w_biznesie_elektronicznym_2002.doc ( 170 KB) 

Waszczyk M., Wpływ teorii chaosu na niektóre tradycyjne stanowiska ontologiczne oraz na spór o redukcjonizm, Zeszyty Naukowe PG, nr 589 (Filozofia VI) 2002, ss. 39 - 52. 
Ściągnij: Wplyw_teorii_chaosu_2002.doc (1460 KB) 

Waszczyk M., Nasz sposób na kartę - budowanie architektury Balanced Scorecard w Wirtualnej Polsce S.A., Controlling i Rachunkowość Zarządcza, Grudzień 2002, ss. 8-14. 
Ściągnij: Nasz_sposob_na_karte_2002.doc (532 KB) 

Waszczyk M., Method of Building the Balanced Scorecard in Wirtualna Polska S.A., [w:] J. Kubka (red.) Economics and Values, Gdańsk 2002, ss. 65-78. 
Ściągnij: Method_of_building_the_Balanced_Scorecard_2003.doc (425 KB) 

Waszczyk M., Trust and on-line retailing, [w:] J. Kubka (red.) Economics and Values, Gdańsk 2002, ss. 131-138. 
Ściągnij: Trust_and_on-line_retailing_2003.doc (50 KB) 

Waszczyk M., Metodyka budowania Strategicznej Karty Wyników na przykładzie Wirtualnej Polski S.A., Kwartalnik Naukowy "Pieniądze i Więź", nr 16-17 (lato-jesień), Gdańsk 2002, ss. 270-280. 
Ściągnij: Metodyka_budowania_BSC_2003.doc (562KB) 

2001 

Waszczyk M., Biznes i dziedzictwo teorii etycznych, [w:] J. Kubka (red.), Etyczne podstawy kultury biznesu, ZPPG Gdańsk 2001, ss. 33-43. 
Ściągnij: Biznes_i_dziedzictwo_teorii_etycznych_2001.doc (113 KB) 

Waszczyk M., Potrzeba etosu w biznesie elektronicznym, [w:] J. Kubka (red.), Etyczne podstawy kultury biznesu, ZPPG Gdańsk 2001, ss. 189-209. 
Ściągnij: Potrzeba_etosu_w_biznesie_elektronicznym_2001.doc (169 KB) 

Waszczyk M., Niektóre przyczyny recesji w nowej ekonomii, [w:] A. Tubielewicz (red.), Electronic Commerce - Gospodarka XXI wieku, ACTEN, Gdańsk 2001, ss. 137-144. 
Ściągnij: Niektóre_przyczyny_recesji_w_Nowej_Ekonomii_2001.doc (95 KB) 

Waszczyk M., Kulturowe i społeczne aspekty zawierania transakcji w Internecie, [w:] J. Kubka (red.), Etyka w edukacji menedżerskiej i praktyce ekonomiczno-społecznej, ZPPG Gdańsk 2001, ss. 71-91. 
Ściągnij: Kulturowe_i społeczne_aspekty zawierania_transakcji w_internecie_2001.doc (337 KB) 

Waszczyk M., E-Commerce. Main Distribution Channel in New Economy, [w:] Szelc A. (red.), E-Business and Web Based Technologies, WSIiT, Rzeszów 2001, ss. 119-127. 
Ściągnij: E-Commerce_Main_Distribution_Channel_in_New_Economy_2001.doc (124 KB) 

Waszczyk M., Platformy wymiany handlowej pomiędzy partnerami biznesowymi w Nowej Ekonomii, miesięcznik "Bomis" 4(49), Poznań 2001, ss. 16-17. 

1996 

Waszczyk M., Wyjaśnianie i przewidywanie w bioelektronice, "Roczniki Filozoficzne", Tom XLIV, zeszyt 3, 1996, ss. 145 - 176. 
Ściągnij: Wyjasnianie_i_przewidywanie_w_bioelektronice_1996.doc (214 KB) 

Prezentacje Power Point podczas wystąpień konferencyjnych 

Waszczyk M.: Od Excela do OBSC. Dwa lata doświadczeń WP we wdrażaniu Strategicznej Karty Wyników. Forum Oracle 2003, Warszawa, Hotel Sheraton, 26 listopada 2003 r. (wystąpienie konferencyjne jako gość zaproszony) 

Waszczyk M.: Praktyczne aspekty wdrażania "Balanced Scorecard" w Wirtualnej Polsce S.A. [W:] VI Forum Controllingu i Rachunkowości Zarządczej. Falenty 14-15.04.2003 r. (wystąpienie konferencyjne jako gość zaproszony) 

Waszczyk M., Gajda P.: Miejsce "Balanced Scorecard" w nowoczesnej organizacji. Forum Oracle 2003, Warszawa 13-14 Maja 2003 r. (wystąpienie konferencyjne jako gość zaproszony) 

Waszczyk M.: Metodyka budowania strategicznej karty wyników. III Kongres Praktyków Balanced Scorecard. Warszawa, 1-5 września 2002. Warszawa: Akademia Zarządzania 2002. (wystąpienie konferencyjne jako gość zaproszony) 

Waszczyk M.: E-biznes. Czy to się opłaca? W: Rynki telekomunikacyjne - rynki przyszłości. Konferencja "Rozwój usług dodatkowych w telekomunikacji". Gdańsk, 6 Grudzień 2001. (wystąpienie konferencyjne jako gość zaproszony) 

Waszczyk M.: Internet jako czynnik przewagi konkurencyjnej. W: Forum Oracle 2001 "Internetowe Aplikacje Biznesowe jako czynnik przewagi konkurencyjnej. Warszawa, 12-13 marca 2001. (wystąpienie konferencyjne jako gość zaproszony)